Antena Discono SD 1300 U/N (18 elementos)

(SIRIO)